Kontakti Lapas karte Reģistrēties
 

A

ad loca  [lat. ad loca] uz vietu; I š! lieto kā uzsaucienu, aicinot uz konventu.

aklamācija [lat. acclamatio] skaļa atsaukšanās no koronas puses, kaut ko apstiprinot vai noraidot.

B

bīrcipfelis [vācu Bier] alus un [vācu Zipfel] svārku stūris, stērbele;
pulksteņa piekars ar korporācijas vapeni, krāsu vairodziņu un vārda, uzvārda iniciāļiem.

buršfilistrs korporācijas loceklis, kurš pēc krāsas saņemšanas pārtrauc uz laiku vai vispār studijas

C

cirķelis [vācu Zirkel < lat. circulus] riņķis; kaligrāfisks raksta zīmju VCF ..! [lat. Vivat, crescat, floreat un korporācijas nosaukuma, pirmo burtu abreviatūra] savijums, ko zēni nēsā kā nozīmi pie deķeļa;  

centum zīme [lat. centum] simts; goda zīme, ko pasniedz biedram, kuram aprit simt semestru korporācijā.

coetus [lat. coetus] kopā iets, pēc klasiskās latīņu valodas izrunas “koitus”, ģermāniskajā viduslaiku izrunā pārvēršas par “cötus” (garais ö, kā vārdā Söhne (dēli)). Latviski izrunā kā “cētus” - vienā un tajā pašā semestrī  uzņemtie korporācijas biedri.

comment souspendu [fr. souspendu] apturēts, aizturēts, terminu tātad var vienkārši tulkot kā “komāna (darbības) aizturēšana”; lieto goda lietu kārtošanā īslaicīga partu stāvokļa iesaldēšana.

C!Q! [vāciski lietotais latīņu-franču vārdu hibrīds Conventsquartier] konventa nams (dzīvoklis)

D

deķelis [vācu Deckel] apsegs, arī vāciņš, latviski lietojams vīriešu dzimtē,
studentu korporācijas biedra cepure.

E

en gala [fr. en galant, izrunā "āng galā"] galantā veidā; smalki, švītīgi saposies.Korporāciju vidē lieto apzīmējot tērpšanos frakā, ar baltiem cimdiem.

ēx/ēx est! [lat. ex/ex est] cauri/cauri ir; nevajag lietot neko nenozīmējošo “ext!” (kas nav arī saīsinājums, jo neatbilst romāņu valodu lietojumam)

ex officio [lat. ex officio] amata dēļ, aiz pienākuma; rīcība un pienākumi, ko amatpersonas veic saskaņā ar I!K!

eksterns [lat. extra] ārējais

F

fehtbodists [vācu Fechtboden] paukojamais laukums; atpaukots zēns (fuksis) kļūst par fehtbodistu. Rakstībā lieto arī saīsinājumu fb!.

fērijas [vācu dsk. Ferien] brīvdienas, brīvlaiks;laika periods, kurā nenotiek aktīvā konventa dzīve, starp iepriekšējā semestra pēdējo konventu un nākamā  semestra pirmo konventu.

filistrs [vācu Philister] filistrs; vārda izcelsme nākusi no Bībelē minētajiem filistiešiem – Palestīnas pirmiedzīvotājiem. Eiropas izglītotajās aprindās jēdziens lietots aprobežotu mietpilsoņu apzīmēšanai. Vēsturiski 17.gs. Eiropā par filistriem studenti dēvēja universitātes pilsētas pamatiedzīvotājus, vēlāk visus nestudējošos pilsoņus, bet, sākot ar 1781.g. – universitāti beigušos studentus. Vēlāk termins ieviests korporāciju vecbiedru (“veco kungu”) apzīmēšanai. Rakstībā lieto arī saīsinājumu fil! (vsk.), fil!fil! (dsk.).

fraternitas [lat. fraternitas (nom. fraternitās, ģen. fraternitātis)] brālība;

fuksis no latīņu vārda faex (izrunā “fēks”) – biezumi, nogulsnes, ar ko agrāk apzīmēja arī sociāli zemāko slāni. Korporācijās  – biedrs, kas tikko iestājies un vēl nav atpaukots.

I

interns [lat. internus] iekšējs.

J

juniors skat.fuksis, dažās korporācijās fukša nosaukums

K

kants [lat. cantus] dziesma.

kantikums – dziesmu grāmata korporācijās

kāterfrīštiks [vācu Kater] runcis, arī paģiras, [vācu Frühstück] brokastis.

K!Dz! - C!Q! pārnesums latviešu valodā.

klinga [vācu Klinge] asmens.

Komāns [fr. comment] kā, kādā veidā, resp., veidu nosakošs; izcelsmē saistīts arī ar vārdu komentēt, tātad, par kaut ko izdarīt piezīmes, to aprakstīt.

komeršs [lat. commercium] ar tirgošanos saistīta lieta, prece; arī tirgošanās vieta un tirgošanās kā process (t.i., saruna, diskusija). No pēdējās nozīmes atvasināts vārds "komeršs" (vāciski Kommers); korporācijā svētku pasākums, kurā tiek noturēta Zemes tēva ceremonija, svētku mielasts, šnoderis un kāterfrīštiks.

komilitonis [lat. co-militonus] līdzcīnītājs, kas kopā karo (mīlitēs latīniski nozīmē kareivji, no tā cēlies arī vārds “militārs”). Vācu universitātēs lietots studiju biedru apzīmēšanai, korporācijās apzīmē biedru, kas saņēmis krāsas. Rakstībā lieto arī saīsinājumu com! (vsk.), com!com! (dsk.)

komitāts [lat. committere] padarīt, paveikt (salīdzinoši angļu to commit); konventa rīkotas svinības par godu korporācijas biedra studiju beigšanai un akadēmiskā grāda iegūšanai.

konvents [lat. conventus] kopā sanākšana, sapulce, saiets (viduslaikos par  konventiem sauca arī bruņniecības sapulces).

konfilistrs [lat. confilister] līdzfilistrs (sk. filistrs)

kormators [lat. coram] kā apstākļa vārds – personīgi, seju pret seju; kā prievārds coram norāda klātbūtni, piem., commilitono coram =komiltoņa klātbūtnē; goda lietās kormators ir vidutājs starp partiem.

korona [lat. corōna] aptverošs loks, aplis; burtiski – cilvēku loks, kas ir klāt.

krustdēls skat.fuksis, dažās korporācijās fukša nosaukums

kuluāri [fr. couloir] gaitenis, eja; priekštelpa, kurā iespējams arī apsēsties, lai parunātos, uzsmēķētu utml.

M

magister [lat. magister] priekšnieks, skolotājs;  amatpersona, kas veic zēnu apmācīšanu (piem., kantmaģistrs, paukmaģistrs).

maior domus [lat. maior lielākais, vecākais; domus mājas, nams] burtiski mājas vecākais; vēsturiski aristokrātu tituls, ko franku karalis merovingu dinastijas periodā (5. - 8. gs.) iecēla administrēt valsti un ievākt nodokļus. Akadēmiskajās struktūrās vēlākajos laikos – saimniecības pārzinis.

maltretēt [fr. maltraiter] darīt pāri, slikti apieties, nepareizi lietot; goda lietās – apvainotāja neizaicināšana, goda lietu nekārtošana.

menzūra [lat. mensura] mērs, arī kaut kas nomērīts, iemērīts;

paukošanā – divkaujas veids ar asiem rapieriem.

N

nahtuš skat. retuša

O

oikonoms [vācu Ökonom < gr. oikonomos] saimniecības vadītājs/pārzinis. Lieto arī - ekonoms.

oldermanis [lejasvācu Olderman] vecākais; viena no vecākajām, atbildīgajām amatpersonām viduslaiku cunftēs, korporācijā – vecākais/atbildīgais par iekšējo sadzīvi un zēnu audzināšanu.

P

parēt [franču parer] atvairīt, atsist (cirtienu, lodi).

parts [lat. pars (ģen. partis)] puse, daļa; juridiski kā otra (pretējā) puse, pretinieks.

prima [< lat. prima] pirmā;

R

rapieris [vācu Rapier < fr. rapière] ierocis ar garu četršķautņu asmeni, ko izmanto paukošanā.

razēt [fr. raser, vācu rasieren] skūt, noskūt; žargona vārds nočiepšanas apzīmēšanai.

renitence [lat. renitor] pretošanās .

retuša [fr. retoucher] aizskart, skart no jauna; goda lietās – neatļauta saskarsme ar otru partu pēc izaicināšanas

(uzrunāšana, sēdēšana pie viena galda u.c.). retušēties sk. “retuša”.

S

seniors [lat. senior] vecāks, vecākais, vecāks cilvēks; korporācijas vadītājs, galvenā  konventa amatpersona, kas atbild par konventu kopumā (t.sk. vada konventus, reprezentē korporāciju ārpusē).

silentium [lat. silentium] klusēšana, klusums;lieto izsauciena veidā, lai apklusinātu un pievērstu koronas uzmanību.

šarfa angļu valodā, kas pieder lejasvācu valodu apakšgrupai, vārdam scarf ir ne tikai šalles un kaklauta, bet arī platas pleca lentes nozīme. Acīmredzot, šādas pat nozīmes vārds lietots arī lejasvācu izloksnēs runājošajā Ziemeļvācijā.

šaržētais vācu lietotais franču vārds charge “nasta, atbildība” – Chargierte šeit nozīmē “atbildības nesējs”.

šnoderis rupja dziesma, joki // vāciski schnodderig – “izsmējīgs, neķītrs”, dažas korporācijās visas dziesmas, kuras nav iekļautas dziesmu grāmatā.  

špicvārds [vācu Spitzname] iesauka, palama.

T

terca [it. terca < lat. tertius] trešā; trešā paukošanas pozīcija –  cirtiens no augšas vai sāna pa pretinieka tuvāko plecu.

U

ūzuss latīniski usus “lietojums, paradums” – buršu leksikā, tātad, ierastā prakse, kā tiek darītas noteiktas lietas.

Z

zēns skat.fuksis, dažās korporācijās fukša nosaukums

zveņģis latviskots pielāgojums no vācu Zwangsmensur – “piespiedu (obligātā) menzūra”. 

 

Saīsinājumi: 

A!L! - ārpus Latvijas
bFil! – buršfilistrs
C!Q! - konventa dzīvoklis  
c!. - coets  
com! - kommiltonis
com!com! - kommiltoņi
D!K! - darba kārtība 
F!D!, fil!dib! – filistrs-dibinātājs 
Fil!Sav! - Filistru savienība 
Frat! - fraternitas  
fil! - filistrs
f! - fuksis  
god!fil! - goda filistrs
jun! - juniors
K!K! - kārtējais konvents
kr! - krustdēls 
k!ts - konvents  
korp!/k! - korporācija 
lit! vak! - literārais vakars 
Mag!cant! - kantmaģistrs 
Mag!lit! - literārāis maģistrs 
P!K! - Prezidiju Konvents 
F!S! - Studenšu korporāciju Filistru savienība 
S!P!K! - Studenšu Prezidija Konvents 
s!k! - studenšu korporācija
s/l – sava laika 
sekr! - sekretārs
sen! - seniors 
t/l - tā laika 
vicesen! - viceseniors
z! - zēns

Autorizācija
Lietotājs
Parole

Noderīgas saites

S!P!K!

KSCV un WSC

51. Baltijas Tautu komeršs

Polijas korporāciju muzejs

P!K! rekvizīti