Beveronija

Beveronija
Zinātne zīmē pilnības augstumus!
Brālība veido tautas spēkus!

www.beveronija.lv
Rīga, Ģertrūdes iela 30-20, LV-1011


Korporācijas Beveronijas dibināšana cieši saistīta ar vienreizēju latviešu nacionālās dzīves uzplaukumu, kas sekoja Latvijas brīvības cīnām. Jaunās latviešu korporācijas dibināšanu sekmēja nacionālā sajūsma un garīgie centieni, kuru ietekmē veidojās akadēmiskā dzīve neatkarīgās Latvijas valsts un toreizējās Latvijas augstskolas pirmajos gados.

1922. gada 9. martā notika Beveronijas dibināšanas konvents, kurā tika dotas Beveronijai tās krāsas un vārds, kas atvasināts no teiksmām apvītās senās latviešu Beverīnas pils nosaukuma un kuras simboliskais attēls ievietots Beveronijas vapenī. Organizēšanās darbi ritēja sekmīgi, un 1922. gada 4. maijā Beveronijas dibinātāji noturēja pirmo komeršu, dodot solījumu būt uzticīgiem Beveronijai un latviešu tautai. Korporācijas mērķis – Lai spīd tautas gods darbā, tikumā un patiesībā!

Beveronijas dibinātāji bija 16 immatrikulēti Latvijas augstskolas studenti no astoņām dažādām fakultātēm.

A!K!K! Beveronija garantēja pie Lettonias, kuras sākumā sniegto atbalstu Beveronija vienmēr atcerēsies ar pateicību.

Jaunās korporācijas dibināšana prasīja daudz darba un pūļu, bet Beveronijas dibinātāji, pirmo semestru tautiešu atbalstīti, visus šķēršļus veica ar lielu sajūsmu. Beveronija kā pirmā latviešu korporācija pie Latvijas universitātes 1923. gada 23. oktobrī tika uzņemta P!K! par pilntiesīgu locekli. Pirmajos pastāvēšanas gados uzņēma desmit goda filistrus.

Beveronijas Filistru biedrība dibināta 1926. gadā. 1926. gadā Beveronija noslēdza draudzības līgumu ar Vitauta Dižā universitātes lietuvju studentu korporāciju Romuvu. Beveronija bija P!K! prezidējošā korporācija 1928. gada rudens semestrī un 1936. gada pavasara semestrī. L!K!A! ietvaros Beveronija prezidēja 1967./68. un 1986./87. akadēmiskos gados.

Cīņās par savas tautas brīvību daudzi beveroņi upurējuši savas dzīvības, daudzi savas nacionālās pārliecības dēļ aizgāja mocekļa ceļu deportācijās un soda nometnēs.

Kara laikā pārtraukto darbību Beveronija atjaunoja Vācijā, kur Eslingenā un Gūnzburgā notika pirmie komerši svešumā. Kopš 1950. gada Ņujorkā darbojās Beveronijas Centrālais prezidijs, kas saskaņo Beveronijas darbību ārpus Latvijas. Izdod žurnālu Beveronijas Ziņotājs. Pie B!P! darbojas Beveronijas atjaunošanas un Beveronijas palīdzības fondi.

Beveronijas kopas darbojās latviešu lielākos centros brīvajā pasaulē. Kopš 1922. gada Beveronija uzņemti ap 560 locekļi, no kuriem brīvajā pasaulē aktīvi piedalās pāri par 200 beveroņi.