Studentu atbalsta fondi

Studentu korporācijas nav parastas studentu biedrības, ko saista tikai zināms sadzīves veids. Studentu korporācijas ir akadēmiskas mūža organizācijas, kas vieno dažādu akadēmisko kursu studentus un vecāka gadagājuma studijas beigušos – filistrus. Barjeru neeksistēšana starp dažādu vecumu, profesiju un sabiedriskā stāvokļa cilvēkiem vienotu mērķu un ideālu gaisotnē ir ļoti būtiska un unikāla iezīme. Jau kopš uzņemšanas jaunais students ir līdzvērtīgs sabiedrības loceklis. Mūža organizāciju lielākā priekšrocība ir tā, ka cilvēku uzkrātā pieredze neaiziet kopā ar tiem, bet tiek nodota jaunajiem biedriem. Vecākie biedri vienmēr ir snieguši atbalstu jaunajiem gan ieaudzinot buršu garu un tēvzemes mīlestību, gan arī tīri ikdienišķās lietās. Tas izriet ne tikai no brālības idejas, bet ir radies vēsturiski, kad studēt nevarēja kurš katrs un kad katra palīdzība vai padoms bija zelta vērts. Korporācijas ir akadēmiskas organizācijas, tāpēc īpaša uzmanība un atbalsts tiek veltīts studijām. Vairākas korporācija vai to biedri ir izveidojuši stipendiju fondus, no kuriem tiek atbalstīti talantīgākie un veiksmīgākie studenti, ļaujot tiem vairāk uzmanības veltīt studijām, aktivitātēm konventā, tādējādi veicinot izglītošanos un garīgo attīstību. Stipendijas tiek pasniegtas ar mērķi, Latvijas augstskolu studentu vidū popularizēt studentu un studenšu korporāciju nozīmi un tiktu rosināta interese par dalību korporācijās, piešķirot stipendijas spējīgiem un centīgiem Latvijas augstskolu studentiem, kas līdztekus studijām ir aktīvi dalībnieki Latvijas studentu un studenšu korporāciju dzīvē.

Studentu korporācijas Lettonia stipendija.

Stipendijas mērķis ir finansiāli atbalstīt un turpmākiem akadēmiskiem un zinātniskiem sasniegumiem motivēt centīgus un talantīgus studentus, kas līdztekus studijām ir aktīvi un enerģiski studentu korporācijas Lettonias biedri. LU Fonda Studentu korporācijas Lettonia akadēmiskās stipendijas finansē studentu korporācijas “LETTONIA” Filistru Palīdzības Biedrība.
Stipendija paredzēta: bakalauriem (sākot no 2. kursa); maģistriem – Korporācijas Lettonia biedriem.

Armīna Rūša stipendiju fonda stipendija

Šī stipendija ir veltīta Dr. Armīna Rūša, kas bija izcils advokāts un mācību spēks kā pirmskara Latvijas Republikā, tā arī ārzemēs, un viņa dēla Armīna I. Rūša piemiņai. Stipendija ir nodibināta ar mērķi studiju laikā atbalstīt spējīgus un centīgus Latvijas studentus un popularizēt studentu un studenšu korporāciju akadēmisko vienotību gan studiju laikā, gan ārpus tā. Stipendiju sava tēva un brāļa gaišai piemiņai ir izveidojis Lettonias filistrs Roberts Rūsis.
Stipendija paredzēta: bakalauriem (sākot no 2. kursa); maģistriem – studentu un studenšu korporāciju biedriem LR augstskolām: LU, LLU, RTU, RSU, REA, JA.

 Vējiņu ģimenes stipendija

Austrālijas latvietis Jānis Rūdolfs Vējiņš 2007.gadā izveidoja Jāņa un Ainas Vējiņu vārdā nosauktas stipendijas Latvijas studentu un studenšu korporāciju biedriem, īpaši dodot priekšroku studentu korporācijas Gersicania biedriem.
Stipendija paredzēta: bakalauriem (sākot no 2. kursa); maģistriem – LU korporācijas Gersicania biedriem.

Alfrēda un Almas Apses stipendija

Šī stipendija dibināta 2008. gadā, pateicoties Fraternitas Lataviensis Kanādas Kopas atbalstam. Kanādā dzīvojošie latvieši, novērtējot fil!dib! Alfreda Apses un viņa sievas Almas devumu korporācijai un godinot viņu piemiņu, vienprātīgi nolēma izveidot 11 stipendijas Alfreda un Almas piemiņai ar nosacījumu, ka uz tām pretendē Fraternitas Lataviensis saimes studējošie locekļi Latvijā. Stipendiju administrācija tika uzticēta Vītolu fondam. Alfrēds Apse ir viens no Frat! Latav! dibinātājiem. Stipendijas līdzekļi ņemti no Alfrēda un Almas Apses mantojuma. Stipendija tiek izlietota lai atbalstītu gan studējošos Frat! Latav! biedru, gan arī citus trūcīgos studentus, kurus atlasa Vītolu Fonds.

Turklāt tas nav viss, jo daudzām korporācijām ir pašām savas iekšējas stipendijas, kuru apjoms un noteikumi ir interni (nav pieejami plašākai publikai).